INTEGRITETSPOLICY


FB Bostad och dess dotterbolag utvecklar, bygger och säljer bostadsrätter samt utvecklar bygger och hyr ut hyresrätter i Sverige. Syftet med denna policy är att i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR informera om hur Bolaget hanterar personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas, hur de behandlas och om den registrerades rättigheter i anledning av behandlingen.

Denna policy gäller all behandling av personuppgifter som FB Bostad är ansvarig för.

Definitioner

 • Med bolaget avses FB Bostad, dess dotterbolag och föreningar FB Bostad eller dess dotterbolag kontrollerar.
 • Behandling avser all befattning med personuppgifter.
 • Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet med behandling av personuppgifter.
 • Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
 • Känsliga personuppgifter är uppgifter av känslig natur, t.ex. som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgift rörande hälsa och sexualliv.

Vilken typ av uppgifter behandlas

 • Identifikationsuppgifter, t.ex. namn, personnummer, födelsedatum, uppgifter om ID-handling (t.ex. kopia av ID-handling).
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress, och dylikt.
 • Uppgifter relaterade till Bolagets skyldigheter avseende förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom att upprätthålla kundkännedom, kunskap om personer i politiskt utsatt ställning, och för att säkerställa att internationella regelverk följs.
 • Uppgifter relaterade till Bolagets rättsliga förpliktelser i förhållande till lag och vid förfrågningar från t.ex. kommun eller myndighet, såsom Skatteverket, domstol, Kronofogdemyndigheten eller Lantmäteriet.

Vad använder Bolaget uppgifterna till

 • Administrera kundrelationen mellan Bolaget och den registrerade.
 • Löpande informera den registrerade om projekt som berör den registrerade.
 • Pröva och avgöra förutsättningar för medlemskap och andra avtal.
 • Tillvarata och skydda Bolagets och den registrerade intressen enligt avtal.
 • Efterleva rättsliga förpliktelser och säkerställa verifiering av identitet.
 • Utveckla verksamheten, genomföra undersökningar, marknadsanalyser och statistik.
 • Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Hur skyddas uppgifterna

Bolaget ska hålla behandlade personuppgifter aktuella, korrekta och säkra. Den som lämnar sina personuppgifter till Bolaget ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta, och för att meddela förändringar. Under förutsättning att Bolaget erhåller korrekta uppgifter ansvarar Bolaget för att radera inaktuella respektive rätta felaktiga uppgifter.

Bolaget arbetar systematiskt för att skydda personuppgifter och för att leva upp till krav på säkerhet enligt gällande lagstiftning och standard. Bolaget har och utvärderar löpande lämplig teknisk och organisatorisk skyddsnivå. Personuppgifter skyddas dels enligt gällande branschregler för IT och IT-säkerhet, med bland annat brandväggar och antivirussystem, dels genom organisatorisk medvetenhet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Bolaget bevarar personuppgifter så länge det nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål och gällande lagstiftning. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas endast ut för att kunna verkställa syftet enligt ovan.

De kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnas ut till är

 • entreprenörer och underentreprenörer, leverantörer och underleverantörer
 • konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer
 • banker, kreditinstitut och leverantörer av finansiella tjänster, försäkringsleverantörer och andra leverantörer och förmedlare av finansiella tjänster, mäklartjänster, IT-system och liknande,
 • kreditupplysningsinstitut,
 • stat, kommun, myndigheter och annat sådant liknande organ såsom t.ex. Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltning och tillsynsmyndighet.

Bolaget lämnar inte ut uppgifter för marknadsföring för externa parter eller använder digital profilering.

Cookies

Bolagets web-sida innehåller inte cookies.

Den registrerades rättigheter

Var och en som finns registrerad hos Bolaget har rätt att:
 • begära rättning av personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,
 • invända mot viss behandling av personuppgifter,
 • begära radering av personuppgifter såvida det inte strider mot lagkrav om arkivering,
 • begära begränsning av behandlingen av personuppgifter,
 • få information om vilka personuppgifter som behandlas samt få ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas,
 • få ut personuppgifter som tillhandahållits av den registrerade i ett läsbart format för att kunna överföra uppgifterna till annan leverantör (dataportabilitet),
 • återkalla sitt samtycke till att behandla personuppgifter,
 • motsätta sig direktmarknadsföring,
 • framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

FB BOSTAD AB
Engelbrektsg. 26
411 37 Göteborg

info@fbbostad.se
072–717 71 20

Integritetspolicy